Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1331 beoordelingen

Privacy statement

Verklaring omtrent verwerking van persoonsgegevens
Juristen Arbeidsrecht Nederland B.V.
Vredehofstraat 13 | 3761 HA Soest | 088 – 20 50 899 | www.kantonrechtersformule.nl
Mei 2018

1. Inleiding

Dit is de verklaring omtrent verwerking van persoonsgegevens van Juristen Arbeidsrecht Nederland B.V., gevestigd te Soest en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56666365 (hierna: JAN). Deze verklaring omschrijft welke persoonsgegevens JAN verwerkt, bijvoorbeeld wanneer u de website www.kantonrechtersformule.nl bezoekt, en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

2. Gebruik van persoonsgegevens

JAN verzamelt informatie:

 • via onze website - bijvoorbeeld namen, adressen of e-mailgegevens;
 • tijdens vergaderingen met personeel of zakenrelaties, zoals het uitwisselen van visitekaartjes, of tijdens conferenties en zakelijke evenementen;
 • die u aan ons verstrekt met betrekking tot de diensten die wij leveren;

JAN verzamelt op deze wijze de volgende persoonsgegevens:

 • naam;
 • adres;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • bankrekeningnummer;
 • IP-adres;
 • locatiegegevens;
 • internetbrowser en apparaat type;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Dit geldt ook voor telefonische en digitale correspondentie;
 • gegevens t.b.v. een sollicitatie;
 • gegevens over uw gebruik van www.kantonrechtersformule.nl.

JAN gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

 • onze diensten namens u uit te voeren;
 • op uw verzoeken en vragen te antwoorden;
 • wanneer u ons toestemming geeft, om u te voorzien van marketing en advertenties over de diensten van JAN. U kan zich op elk moment hiervoor afmelden door ons te mailen via: info@kantonrechtersformule.nl;
 • u op de hoogte te brengen van diensten van JAN die u kunnen interesseren;
 • uw online ervaring zo vlot mogelijk te maken, door bijvoorbeeld cookies in te stellen en aan te passen wat u ziet op de website. Raadpleeg www.kantonrechtersformule.nl voor meer informatie.

3. Grondslag voor verwerking persoonsgegevens

Wij baseren ons op een aantal verschillende rechtsgronden voor de verwerking van persoonlijke informatie. Dit omvat de verwerking van persoonlijke informatie waarbij het in ons rechtmatig belang is dit te doen, wanneer dit noodzakelijk is om een contract te kunnen naleven of wanneer de verwerking noodzakelijk is om onze verplichtingen onder de arbeidswetgeving te kunnen uitvoeren. Wanneer dit in ons rechtmatig belang is, betekent dit dat wij persoonlijke informatie gebruiken om onze onderneming te runnen en om de diensten te verstrekken die van ons werden gevraagd. Wij verzamelen enkel informatie die vrijwillig wordt verstrekt. U bent niet verplicht om ons persoonlijke informatie mee te delen. Indien u ons echter niet van de informatie voorziet die (wettelijk) noodzakelijk is of vereist is om ons werk te kunnen uitoefenen, kan het zijn dat wij bepaalde producten of diensten niet kunnen verstrekken.

4. Delen van persoonsgegevens

JAN verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, maken wij afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JAN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. JAN verstrekt uw gegevens aan de volgende derden:

 • werknemers van JAN die deze informatie vereisen om hun functie te kunnen uitoefenen;
 • bedrijven die de producten en diensten die wij u verstrekken, ondersteunen;
 • elke persoon waarvoor u ons toestemming geeft;
 • officiële instanties ter opsporing en preventie van criminele activiteiten, bv. witwasoperaties, diefstal, fraude, terrorisme, cybercriminaliteit.

5. Bewaartermijnen

JAN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om legitieme zakelijke of wettelijke redenen. Wij zullen deze hierna veilig en beveiligd verwijderen. Indien u wenst dat wij uw informatie verwijderen, neem dan contact met ons op via info@kantonrechtersformule.nl.

6. Beveiliging gegevens

JAN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op door te mailen naar info@kantonrechtersformule.nl.

7. Gegevens inzien, wijzigen en bezwaar

U kunt contact opnemen met JAN door te mailen naar info@kantonrechtersformule.nl voor:

 • meer informatie over de wijze waarop JAN persoonsgegevens verwerkt;
 • vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • inzage in de persoonsgegevens die JAN met betrekking tot u verwerkt;
 • correctie in de persoonsgegevens die JAN met betrekking tot u verwerkt;
 • verwijdering van de persoonsgegevens die JAN met betrekking tot u verwerkt;
 • bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door JAN;
 • toestemming intrekken om gegevens te verwerken door JAN.

Dit recht beperkt zich tot gegevens die de bezoeker zelf actief heeft verstrekt en de gegevens die worden verwerkt in het kader van de uitvoering van een overeenkomst. Elk verzoek wordt binnen uiterlijk vier weken beantwoord. Indien u ontevreden bent over hoe wij uw bezwaar behandelen, kunt u contact opnemen met de autoriteit voor gegevensbescherming in uw land, indien van toepassing. Autoriteit Persoonsgegevens Tel. +31 70 888 8500, Fax +31 70 888 8501.

8. Melding autoriteit persoonsgegevens

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

9. Melding aan betrokkene

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de u hiervan op de hoogte gesteld, indien u als betrokkene kan worden gekwalificeerd.