Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1331 beoordelingen

Gouden Handdruk WW

Heeft u recht op WW als u een gouden handdruk ontvangt? Het antwoord is ja. De Werkloosheidswet, WW, regelt het recht op een uitkering bij werkloosheid . Er wordt niet direct naar het inkomensverlies gekeken, maar naar het aantal arbeidsuren dat verloren gaat.  De WW wordt gezien als een overbrugging tussen 2 banen. Van u wordt verwacht dat u zo snel mogelijk aan de slag gaat en dus zo kort mogelijk gebruik maakt van een WW-uitkering.

U heeft recht op WW als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Het ontvangen van een gouden handdruk staat er volledig los van.

Om recht te hebben op een WW-uitkering dient u aan 3 eisen te voldoen:

Werknemerseis

Volgens de WW is een werknemer een natuurlijk persoon, jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, die in privaatrechtelijke of in publiekrechtelijke dienstbetrekking staat. Ook thuiswerkers, musici en sporters zonder arbeidsovereenkomst worden soms als werknemer gezien. Deze groepen hebben een fictieve dienstbetrekking. De directeur-grootaandeelhouder wordt niet als werknemer gezien.

Werkloosheidseis

Volgens de WW is iemand werkloos als hij ten minste vijf of ten minste de helft van zijn arbeidsuren per kalenderweek heeft verloren én het recht op doorbetaling van zijn loon heeft verloren. Ook moet hij beschikbaar zijn om arbeid te aanvaarden. Een werknemer die verplicht wordt om 35 uur in plaats van 40 uur per week te gaan werken is voor vijf uur per week werkloos geworden. Het is mogelijk om een WW-uitkering over deze vijf verloren arbeidsuren aan te vragen. Een belangrijk criterium is het beschikbaar zijn om arbeid te aanvaarden. Andere activiteiten (zoals een opleiding volgen) betekenen dat u niet beschikbaar bent om arbeid te aanvaarden en u dus niet als werkloos wordt bestempeld.

Wekeneis

De ‘wekeneis’ houdt in dat u minimaal 26 weken moet hebben gewerkt in de 36 weken voor de eerste werkloosheidsdag. Als aan alle voorwaarden is voldaan, heeft u recht op WW óók als u een gouden handdruk heeft ontvangen.