Beoordeling ster 1Beoordeling ster 2Beoordeling ster 3Beoordeling ster 4Beoordeling halve ster (9.4/10)
1331 beoordelingen

Veranderingen per 2017 voor kantonrechtersformule, ontslagvergoeding en transitievergoeding

De Regering legt in de Wet Werk en Zekerheid de nadruk op het investeren in van-werk-naar-werk trajecten in plaats van eenmalige -hoge- ontslagvergoedingen. De transitievergoeding die wettelijk verplicht is bij ontslag via UWV of kantonrechter is lager dan de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule mag nog gebruikt worden bij ontslag in onderling overleg en in sociaal plannen (collectief ontslag). De transitievergoeding mag bruto gebruikt worden voor van-werk-naar-werk trajecten en opleidingen, hetgeen een belastingvoordeel oplevert. 

Transitievergoeding en ontslagvergoeding

Iedere werknemer ontvangt een transitievergoeding bij onvrijwillig einde van het dienstverband, ongeacht of het een arbeidscontractvoor bepaalde (minimaal 2 jaar) of onbepaalde tijd betreft. Men kan ook een ontslagvergoeding ontvangen, dit is een correctie op de transitievergoeding als het ontslag te wijten is aan de werkgever of de werknemer.

De hoogte van de transitievergoeding is een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan tien jaar. Transitievergoeding is bovendien  gemaximeerd op € 77.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 77.000.

De transitievergoeding is dus fors lager dan de huidige kantonrechtersformule. Deze is globaal 1 maand per gewerkt jaar. Bereken kantonrechtersformule

De kantonrechter kan een hogere of lagere vergoeding toewijzen dan de transitievergoeding. Er geldt geen aparte norm of formule en ook geen maximum. Deze hogere of lagere ontslagvergoeding wordt alleen toegekend bij ernstige verwijtbaarheid van hetzij de werkgever, hetzij de werknemer. Deze vergoeding noemt het sociaal akkoord de ontslagvergoeding.

Overgangsregeling 50-plussers 

Voor werknemers die 50 jaar of ouder zijn, geldt dat zij voor ieder jaar dat hij/ zij op ontslagdatum ouder is dan 50 jaar, de transitievergoeding 1 maand per gewerkt jaar bedraagt. Ook voor de overgangsregeling gelden de maxima transitievergoeding.

Ontslag via kantonrechter: geen kantonrechtersformule meer, wel transitievergoeding

Voor ontslag wegens in de persoon gelegen redenen (disfunctioneren, conflict, etc.) moet de werkgever de ontslagroute via de kantonrechter volgen. Voor alle andere ontslagredenen (economische redenen, etc.) zal ontslag via UWV moeten lopen. De kantonrechter kan het ontslag TOEwijzen of AFwijzen. Als de kantonrechter het ontslag toewijst, ontvangt de ontslagen werknemer een transitievergoeding. Als de kantonrechter het ontslag afwijst (omdat de werkgever geen goed onderbouwd ontslagdossier heeft), blijft de werknemer in dienst.  

Kantonrechtersformule in vaststellingsovereenkomst blijft

Ontslag met wederzijds goedvinden, waarbij werkgevers en werknemers afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst, blijft bestaan. Men kan nog steeds een ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule overeenkomen, zowel bij individueel als collectief ontslag (sociaal plan).